STATUT FUNDACJI „ABISYNIA”

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Abisynia”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w dniu 6 września 2017 roku w Warszawie, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Eweliną Wachowską-Giers prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Obrzeżnej 7a lok. U1 w Warszawie, za numerem Repertorium 8154/2017. Fundację ustanowił Andrzej Zarzecki, zwany dalej Fundatorem.

§2

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§3

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§4

Siedzibą Fundacji jest Bydgoszcz.

§5

Fundacja może używać pieczęci, której wzór określi Zarząd Fundacji.

§6

Fundacja może zatrudniać pracowników.

§7

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Cele i majątek Fundacji

§8

Celem Fundacji jest: – działalność dobroczynna i charytatywna, – działalność kulturalna i edukacyjna, w szczególności w zakresie promocji kultury i sztuki krajów Afryki Wschodniej, – działalność na rzecz ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie rozpowszechniania informacji na temat chorób należących do rzadkości w Europie, – działalność na rzecz ochrony środowiska, w szczególności w zakresie ochrony zwierząt.

§9

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: – organizowanie i wspieranie inicjatyw, kampanii społecznych i programów edukacyjnych, – pomoc podmiotom gospodarczym w nawiązywaniu współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami pochodzącymi z Afryki, – działania promujące ochronę zwierząt oraz humanitarne traktowanie zwierząt, – organizowanie szkoleń, kursów, innego rodzaju imprez, – prowadzenie obiektów kulturalnych, – rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, – przyznawanie stypendiów i nagród, – przyznawanie certyfikatów, odznak, medali honorowych, – udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego i organizacyjnego dla osób potrzebujących, – pozyskiwanie środków dystrybuowanej pomocy, ich przewóz i dystrybucję, – wydawanie i dystrybucję publikacji, – uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty o celach zbliżonych do celów Fundacji, – promocję i organizację wolontariatu.

§10

1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w wysokości 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) przekazany przez Fundatora, oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działania, pochodzące z: • darowizn, spadków i zapisów, • dotacji, subwencji i grantów, • dochodów z majątku Fundacji, • odsetek bankowych, lokat i obligacji, • zbiórek publicznych, • dochodów z udziałów w zyskach spółek, w których udziały (akcje) zostały nabyte przez Fundację podczas jej działalności, • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

Zarząd Fundacji

§11

Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie czynności dotyczące Fundacji niezastrzeżone dla innych organów lub osób.

§12

1. Zarząd składa się z nie mniej niż jednej, a nie więcej niż pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu. 2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu w miarę potrzeby. 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Dopuszczalna jest obiegowa forma podejmowania uchwał.

§13

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator na czas nieokreślony.

§14

Fundację reprezentuje Prezes Zarządu działający samodzielnie, lub dwoje członków Zarządu działających łącznie.

§15

Prezes Zarządu wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Działalność gospodarcza

§16

Z majątku Fundacji wyodrębnia się kwotę 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

§17

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

• POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI (PKD 18) • HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (PKD 46) • HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (PKD 47) • DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (PKD 58) • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (PKD 59) • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA (PKD 62) • DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI (PKD 63) • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI (PKD 68) • POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA (PKD 70.22.Z) • BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE (PKD 72) • REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ (PKD 73) • POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA (PKD 74) • WYNAJEM I DZIERŻAWA (PKD 77) • DZIAŁALNOŚC ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH (PKD 79) • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PKD 82) • EDUKACJA (PKD 85) • OPIEKA ZDROWOTNA (PKD 86) • DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ (PKD 90) • DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH (PKD 94)

Likwidacja Fundacji

§18

W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Zarząd Fundacji podejmuje jednomyślnie i za zgodą Fundatora uchwałę o likwidacji Fundacji.

§19

1. Z chwilą podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji, Zarząd zostaje odwołany, a Fundator powołuje Likwidatora Fundacji. Likwidatorowi Fundacji przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu i członków Zarządu. 2. Do obowiązków Likwidatora Fundacji należy w szczególności zbycie majątku Fundacji na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji oraz zakończenie bytu prawnego Fundacji. 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach 4. Fundacja, reprezentowana przez Fundatora, może przyznać Likwidatorowi Fundacji wynagrodzenie.

§20

Likwidacja Fundacji obejmuje w szczególności: 1. Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji, 2. Zawiadomienie właściwego sądu o rozpoczęciu likwidacji, 3. Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia likwidacji, 4. Złożenie wniosku o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowienia końcowe

§21

1. Decyzję o zmianie niniejszego Statutu podejmuje jednomyślnie Zarząd za zgodą Fundatora. Zmiana może dotyczyć również celów Fundacji. 2. Warunek zgody Fundatora na zmianę Statutu nie musi być spełniony w razie śmierci Fundatora lub utraty przez Fundatora pełnej zdolności do czynności prawnych.

§22

Niniejszy Statut wchodzi w życie w dniu wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundator